L.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000586481
Numer REGON: 363024002
Numer NIP: 1132898435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-06-19
Sygnatura akt[RDF/617498/24/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2018-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. SADOWA nr domu 14 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2018-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2015 R., NOTARIUSZ JOLANTA KARASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP. A NR 4969/20152015-11-18 do dziś
215.06.2018 R., REP. A NR 3027/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 32018-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANITSKYI2015-11-18 do dziś
2. ImionaANDRII2015-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2015-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANITSKA2015-11-18 do dziś
2. ImionaLIUDMYLA2015-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2015-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE2015-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANITSKYI2015-11-18 do dziś
2. ImionaANDRII2015-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2015-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-18 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-18 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-11-18 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-11-18 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-11-18 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-11-18 do dziś
779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-11-18 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2017 okres OD 18.11.2015 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
5data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
6data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
7data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
8data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.11.2015 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.11.2015 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów