A.M.P. GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000586042
Numer REGON: 363004011
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-11-13
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/41573/15/70]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.P. GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina PROMNA miejscowość BIEJKÓW2015-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIEJKÓW nr domu 147 kod pocztowy 26-803 poczta PROMNA kraj POLSKA 2015-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA GRABOWSKIEGO W JEGO KANCELARII W RADOMIU PRZY UL.SIENKIEWICZA 3, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4437/2015.2015-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRADWICKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW PO 150 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁOTYCH2015-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2015-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW PO 150 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁOTYCH2015-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW PO 150 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁOTYCH2015-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego18000,00 ZŁ2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKTABOWICZ2015-11-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRADWICKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA PROKURENTAMI2015-11-13 do dziś
21. NazwiskoŻAK2015-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA PROKURENTAMI2015-11-13 do dziś
31. NazwiskoWITKOWSKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA PROKURENTAMI2015-11-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-13 do dziś
224 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2015-11-13 do dziś
324 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2015-11-13 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-11-13 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-11-13 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-13 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-13 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-11-13 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów