INTAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000585979
Numer REGON: 362984680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-04-14
Sygnatura akt[RDF/480956/23/842]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2015-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. PUŁASKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 84-230 poczta RUMIA kraj POLSKA 2015-11-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTUR.OSTROWSKI@INTAPES.PL2015-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2015 REP. A NUMER 2235/2015/B ASEOSR NOTARIALNY MICHAŁ RYSZARD WYSOCKI W RUMI, 05.10.2015 REP. A NUMER 34/2015 ZMIANA PAR.6 UMOWY SPÓŁKI W TEJ SAMEJ KANCELARII NOTARIUSZ MICHAŁ RYSZARD WYSOCKI2015-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2015-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2015-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ARTUR2015-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-13 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-13 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-11-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-13 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-13 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-13 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-13 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-11-13 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 05.06.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
2data złożenia 21.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
3data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
4data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
5data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
8data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.06.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.06.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów