DOBRY APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000585973
Numer REGON: 363006145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5541/21/550]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC2017-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGORZELEC ulica UL. EMILII PLATER nr domu 5 kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA 2017-12-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejHERMANO@UKR.NET2017-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2015 R.2015-11-13 do dziś
216.11.2016 R., REP. A NR 1862/2016, NOTARIUSZ MARTA MAŁGORZATA KAMECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, ZMIENIONO § 4.2017-01-11 do dziś
304.12.2017, REP. A NR 3146/2017, NOTARIUSZ MARTA MAŁGORZATA KAMECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, ZMIENIONO: § 3, § 4, § 13 UST.: 2, 3.2017-12-12 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 11.01.2021R., REP. A NR 30/2021, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARTĘ KAMECKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZGORZELCU, UL. STASZICA 2, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI (DODANO PKT. 22-36).2021-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2020-04-09 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2550 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2020-04-09 do dziś
2. ImionaOKSANA2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2020-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2020-04-09 do dziś
2. ImionaOKSANA2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2020-04-09 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2021-03-22 do dziś
210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2021-03-22 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2021-03-22 do dziś
410 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2021-03-22 do dziś
510 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-03-22 do dziś
610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2021-03-22 do dziś
710 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2021-03-22 do dziś
810 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2021-03-22 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 10.11.2015 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2data złożenia 22.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
3data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-31 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.11.2015 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.11.2015 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów