NTK GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000585919
Numer REGON: 362974612
Numer NIP: 9691615682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/13444/22/520]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNTK GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2022-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. CHORZOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2015 R. - NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. „A” NR 10393/20152015-11-12 do dziś
221.03.2022 R. - REP.A NR 1458/2022, NOTARIUSZ DARIA DĄBROWSKA-BABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIANA: §1 UST.1 I UST.2 ORAZ §5 UST.12022-04-06 do dziś
315.06.2022 R., NOTARIUSZ DARIA DĄBROWSKA-BABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 2809/2022 - ZMIENIONO: §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2022-07-15 do dziś
418.08.2022R., NOTARIUSZ DARIA DĄBROWSKA-BABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 3964/2022 - ZMIENIONO: §1 UST.1 I UST.2, §2, §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2022-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSCENDA2015-11-12 do dziś
2. ImionaZENON2015-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ2022-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASHPROM GMBH2022-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2022-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLATA2022-09-07 do dziś
2. ImionaROMAN2022-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2022-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2022-09-07 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2022-09-07 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-09-07 do dziś
430 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2022-09-07 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2022-09-07 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2022-09-07 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-09-07 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-09-07 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 17.05.2019 okres OD 02.10.2015 DO 31.12.20162019-05-17 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 02.10.2015 DO 31.12.20162019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 02.10.2015 DO 31.12.20162019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów