GST STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000585915
Numer REGON: 362979510
Numer NIP: 5833188562
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/394821/22/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGST STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość BĄKOWO2020-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BĄKOWO ulica UL. ORDYNACKA nr domu 16 kod pocztowy 83-050 poczta BĄKOWO kraj POLSKA 2020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGST STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA ZAGRZEB USŁUGI BUDOWLANE2020-11-06 do dziś
2. Siedzibakraj CHORWACJA miejscowość ZAGRZEB2020-11-06 do dziś
3. Adresmiejscowość ZAGRZEB ulica GRADA VUKOVARA nr domu 269f kod pocztowy 10000 poczta ZAGRZEB kraj CHORWACJA 2020-11-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2015 R., REP.A NR 408/2015 NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 115.2015-11-12 do dziś
221.01.2020R., REP. A NR 345/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ WYSOCKI, KANCELARIA: KRZYSZTOF WYSOCKI, MICHAŁ WYSOCKI NOTARIUSZE, RUMIA, UL. DĄBROWSKIEGO 115, ZMIANA PAR.2, PAR.5 I PAR.8 UST.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2020-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYŃSKI2015-12-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 697.500,00 ZŁOTYCH2017-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOCH2017-07-10 do dziś
2. ImionaMAREK2017-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 697.500,00 ZŁOTYCH2017-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOZIŃSKI2017-10-18 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2017-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 155.000,00 ZŁOTYCH2017-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1550000,00 ZŁ2015-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11550000,00 ZŁ2015-11-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2015-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYŃSKI2015-12-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2015-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOCH2015-11-12 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-11-12 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-12 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-11-12 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-11-12 do dziś
533 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2015-11-12 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-11-12 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-12 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-11-12 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2016 okres OD 12.11.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
2data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
4data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
6data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.11.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.11.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów