„RIMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000585468
Numer REGON: 362979377
Numer NIP: 6312659551
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-11
Sygnatura akt[RDF/496310/23/5]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„RIMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2020-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. SKRZETUSKIEGO nr domu 89 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.RIMS@WP.PL2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2015 R. - NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP.A NR 4842/20152015-11-12 do dziś
205.12.2019 R., NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 8870/2019 - ZMIENIONO: §32020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZĄSTEK2017-12-21 do dziś
2. ImionaLIDIA MARIA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00 ZŁ W TYM 300 UDZIAŁÓW SAMODZIELNIE I 900 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/4 CZĘŚCI Z JOANNĄ CHRZĄSTEK, MACIEJEM CHRZĄSTEK ORAZ PRZEMYSŁAWEM CHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
2. ImionaJOANNA IRENA2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/4 CZĘŚCI Z LIDIĄ CHRZĄSTEK, MACIEJEM CHRZĄSTEK ORAZ PRZEMYSŁAWEM CHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ RYSZARD2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/4 CZĘŚCI Z LIDIĄ CHRZĄSTEK, JOANNĄ CHRZĄSTEK ORAZ PRZEMYSŁAWEM CHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JACEK2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W 1/4 CZĘŚCI Z LIDIĄ CHRZĄSTEK, MACIEJEM CHRZĄSTEK, ORAZ JOANNĄ CHRZĄSTEK2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2015-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-12 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2015-11-12 do dziś
308 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-11-12 do dziś
423 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-12 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-11-12 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-11-12 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-11-12 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-11-12 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
2data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 28.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
6data złożenia 12.06.2022 okres OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-06-12 do dziś
7data złożenia 08.04.2023 okres OD 22.03.2022 DO 31.12.20222023-04-08 do dziś
8data złożenia 11.06.2023 okres OD 01.01.2023 DO 02.06.20232023-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2015 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 22.03.2022 DO 31.12.20222023-04-08 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 02.06.20232023-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2015 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
6OD 01.03.2021 DO 31.12.20212022-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, REP. A NR 2801/2022, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC - CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 54/3 , 21.03.20222022-04-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2022-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCHRZĄSTEK2022-04-07 do dziś
2. ImionaLIDIA MARIA2022-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, REP. A NR 2801/2022, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC - CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 54/3 , 21.03.20222022-04-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów