DOCTORSWEB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000585322
Numer REGON: 362964677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-09-08
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21450/17/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTORSWEB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 241 nr lokalu 13 kod pocztowy 81-521 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.10.2015 ROKU PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM PILARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 723/3 W SOPOCIE (81-853 SOPOT), REPERTORIUM A NR 6442/20152015-11-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2017 R., REPERTORIUM A NR 1208/2017, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 723/3, 81-853 SOPOT, ZMIANA §2.2017-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJECKI2015-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁOTYCH2017-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHANEK2017-05-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2017-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2015-11-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJECKI2015-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSUCHANEK2017-05-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-10 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-11-10 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-10 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-10 do dziś
586 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-11-10 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-11-10 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-11-10 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-11-10 do dziś
986 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2017 okres OD 22.10.2015 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.10.2015 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.10.2015 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów