APTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000585315
Numer REGON: 363098153
Numer NIP: 5842745387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2024-01-26
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/540/24/803]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 411 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2023-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2015, GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ ROGALA, RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER 14818/20152015-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 563/2016 Z DNIA 29.02.2016 R. SPORZADZONY PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ MIKLAS, PROWADZACĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GEN. J. ZAJĄCZKA 11 LOK.C1 ZMIENIONO §1 - §13 ORAZ DODANO §14-§152016-05-11 do dziś
329.11.2021, REPERTORIUM A NR 11793/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ ALEKSANDRĘ REINHARDT, NOTARIUSZA W GDAŃSKU PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. OPACKIEJ 20/5, ZMIANA §10 UST. 11 ORAZ §14, UCHYLENIE §10 UST. 12, OZNACZENIE §10 UST. 13 JAKO §10 UST. 12, DODANIE §10 UST. 13.2021-12-23 do dziś
424.05.2023, REPERTORIUM A NR 1187/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ GRZEGORZA DANECKIEGO NOTARIUSZA W GDYNI, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI PRZY UL REDŁOWSKIEJ 37/9, ZMIANA §10UST.11 PKT. 21 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-11-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAPTEKA WZGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ-WOJCIECHA ZARZYCKIEGO WYKONUJĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ-APTEKA GEMINI WOJCIECH ZARZYCKI, ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ZŁOŻONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PRZEKSZTAŁCANEGO.2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA GEMINI WOJCIECH ZARZYCKI2015-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635034352017-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000595778 2017-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260.100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 13.005.000,00 ZŁOTYCH2017-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13005000,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWERCZUK2022-04-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁAC2021-09-23 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZMIEL2017-11-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2017-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZIELIŃSKI2024-01-26 do dziś
2. ImionaMARCIN ZYGMUNT2024-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2024-01-26 do dziś
21. NazwiskoPRZYBYLSKA SKROBISZ2024-01-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2024-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2024-01-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-30 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-11-30 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-30 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-30 do dziś
658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2015-11-30 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-11-30 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-30 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 30.11.2015 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
8data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
10data złożenia 21.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2015 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.11.2015 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-06-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI APTEKA WZGEM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ ŻARGEM SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NASTĘPUJE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1) KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU. POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKA WZGEM SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 5 CZERWCA 2017 ROKU (AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 CZERWCA 2017 ROKU, REP. A 19939/2017).2017-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów