VIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000584956
Numer REGON: 362934498
Numer NIP: 8792680700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-26
Sygnatura akt[RDF/393907/22/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. FRANCISZKA TADEUSZA RAKOWICZA nr domu 4 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-11-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKA.VIOLA.TORUN@WP.PL2015-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2015R., NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL. ŚW. KATARZYNY 4/1, REP. A NR 2951/20152015-11-06 do dziś
219.11.2015R. REP. A NR 3494/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ŚW. KATARZYNY 4/1 ZMIENIONO §2.2015-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-11-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY LESZKA ZBYSZKA FUSS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ APTEKA VIOLA LESZEK FUSS (NIP 8791512432, REGON 871533101)W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ POD FIRMĄ APTEKA VIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z 06.10.2015R., REP. A NR 2951/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL. ŚW. KATARZYNY NR 4/1.2015-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VIOLA LESZEK FUSS2015-11-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3633527002016-04-11 do dziś
4. Numer KRS0000594573 2016-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.600,00 ZŁ2016-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego49600,00 ZŁ2015-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE, 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIECEJ NIŻ DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH, DO ZŁOŻENIA KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.2015-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYKACZEWSKI2016-10-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-06 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-06 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-06 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2019 okres OD 06.11.2015 DO 31.12.20162019-03-18 do dziś
2data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
3data złożenia 10.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-10 do dziś
4data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
5data złożenia 26.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-26 do dziś
6data złożenia 26.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-26 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów