FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MACHINERY WOJCIECH WIETECKI, ARNOLD WIETECKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000584940
Numer REGON: 362930336
Numer NIP: 6222790916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[RDF/467077/23/843]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MACHINERY WOJCIECH WIETECKI, ARNOLD WIETECKI SPÓŁKA JAWNA2015-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina SIEROSZEWICE miejscowość STRZYŻEW2015-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZYŻEW ulica UL. KOŚCIELNA nr domu 1B kod pocztowy 63-405 poczta SIEROSZEWICE kraj POLSKA 2015-11-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWOJTBUD1@O2.PL2015-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.11.2015R.2015-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETECKI2015-11-05 do dziś
2. ImionaARNOLD ŁUKASZ2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETECKI2015-11-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETECKI2015-11-05 do dziś
2. ImionaARNOLD ŁUKASZ2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETECKI2015-11-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-05 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-11-05 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2015-11-05 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-11-05 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-05 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-05 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-11-05 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-05 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
2data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
3OD 05.11.2015 DO 31.12.20152019-05-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów