HGSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000584640
Numer REGON: 362929043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/8865/22/315]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. FOLWARCZNA nr domu 27 nr lokalu III / 27A kod pocztowy 61-064 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2015R.2015-11-05 do dziś
217.02.2019R. - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2019-04-17 do dziś
309.02.2021 R., ZMIANA § 4, § 10 UMOWY, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNABASIK2015-11-05 do dziś
2. ImionaAGATA2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ2015-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaX-SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017051602015-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000384752 2015-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2015-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNABASIK2021-03-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGNABASIK2015-11-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-05 do dziś
21. NazwiskoGNABASIK2015-11-05 do dziś
2. ImionaAGATA2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-04 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-03-04 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-03-04 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-04 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2019 okres OD 05.11.2015 DO 31.12.20162019-07-29 do dziś
2data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-29 do dziś
3data złożenia 29.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-29 do dziś
4data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
5data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.11.2015 DO 31.12.20162019-07-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów