BOSS30Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000584383
Numer REGON: 362939018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-06-05
Sygnatura akt[RDF/118923/19/658]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS30Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN2018-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZYMIN ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 12G nr lokalu 27 kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA 2018-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.2015 R.2015-11-04 do dziś
206.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 1125/2017, NOTARIUSZ KALINA GOŁĘBIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIO PAR. 1, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 62018-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOME2018-02-19 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WOJCIECH2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ2018-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2018-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOME2018-02-19 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WOJCIECH2018-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 02.11.2015 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
3data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
4data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.11.2015 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.11.2015 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów