BOM DIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000584363
Numer REGON: 362918418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401981/22/192]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOM DIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BOGUMIŃSKA nr domu 4A kod pocztowy 03-619 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.11.2015 R.2015-11-03 do dziś
204.10.2021 R. - ZMIANA § 1, § 4, § 5, § 6.2021-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKI2015-11-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2015-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZEWICZ2015-11-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2021-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKI2015-11-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBIELIŃSKA2021-12-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-11-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-11-03 do dziś
246 51 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-12-02 do dziś
346 52 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-12-02 do dziś
447 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-02 do dziś
577 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
2data złożenia 08.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 12.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
5data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
6data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
7data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów