EXAA PIETRANEK I INNI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000584271
Numer REGON: 362907461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-01-30
Sygnatura akt[RDF/956086/19/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXAA PIETRANEK I INNI SPÓŁKA JAWNA2015-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. LUDOWA nr domu 19 nr lokalu 68 kod pocztowy 41-310 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.09.2015R.2015-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRANEK2015-11-03 do dziś
2. ImionaADRIAN ROBERT2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIOR2015-11-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ŁUKASZ2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-11-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO PROWADZENIA PRAW SPÓŁKI.2015-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRANEK2015-11-03 do dziś
2. ImionaADRIAN ROBERT2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIOR2015-11-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ŁUKASZ2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-11-03 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-11-03 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-11-03 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-11-03 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2015-11-03 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-11-03 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 01.01.20162019-01-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów