DLPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000583842
Numer REGON: 362870999
Numer NIP: 5542932582
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-04-18
Sygnatura akt[RDF/596203/24/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDLPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2021-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSZKÓW ulica UL. ZAKOLEJOWA nr domu 63 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW kraj POLSKA 2021-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2015R.2015-11-02 do dziś
210.02.2021 R., REP. A NR 175/2021, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK. 7, UCHYLONO CAŁĄDOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY2021-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZCZYCH2021-03-26 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2024-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2024-03-27 do dziś
2. ImionaARTUR2024-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2024-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2024-03-27 do dziś
2. ImionaARTUR2024-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZCZYCH2021-03-26 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-26 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-03-26 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-03-26 do dziś
468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2017 okres OD 02.11.2015 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
2data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-31 do dziś
3data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-31 do dziś
4data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
5data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-14 do dziś
6data złożenia 07.10.2023 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-10-07 do dziś
7data złożenia 07.10.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-10-07 do dziś
8data złożenia 19.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.11.2015 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-31 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-10-07 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-04-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.11.2015 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-31 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-10-07 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-04-18 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów