EMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000583839
Numer REGON: 362893227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3542/22/812]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina GOSTYNIN miejscowość GOSTYNIN2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GOSTYNIN ulica UL. 3 MAJA nr domu 34 nr lokalu 2 kod pocztowy 09-500 poczta GOSTYNIN kraj POLSKA 2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI S.C., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, REP. A NR 72010/20152015-11-03 do dziś
215.03.2016 R., REP. A NR 678/2016, NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. ZMIANA § 10, § 20, § 27, § 28. 20.07.2016 R., REP. A NR 17194/2016, NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. ZMIANA § 26.2016-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENAWA2015-11-03 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁOTYCH2022-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2015-11-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁOTYCH2016-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENAWA2015-11-03 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2015-11-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-11-03 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-11-03 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-11-03 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-03 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-11-03 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-11-03 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-03 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-03 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów