SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000583479
Numer REGON: 003157044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524323/23/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0031570442015-10-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2015-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 9462015-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina DREZDENKO miejscowość DREZDENKO2015-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość DREZDENKO ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 16 kod pocztowy 66-530 poczta DREZDENKO kraj POLSKA 2015-10-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA.DREZDENKO@GMAIL.COM2015-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.06.2015 R. - NOWY STATUT. 20.10.2015 R. - ZMIANA §3, §5 UST. 2, §6, §7 UST. 5, §9 UST. 7, §10 PKT 2, §16, §24 UST. 3 I 5, OZNACZENIA OSTATNIEGO AKAPITU §24, §26 UST. 1, §28, §34 UST. 1 PKT 4, §38 UST. 1 PKT 5, §41 UST. 3, NAZWY ROZDZIAŁU 4 TYTUŁU 4.2, §48 UST. 2 PKT2, 58.3, §64 UST. 2, §65 UST. 2. - DODANO §10 ZE ZNAKIEM 1, §16 ZE ZNAKIEM 1. - SKREŚLONO W §7 UST. 6 I 7, W §8 UST. 2 PKT B, W §15 UST. 2-5, W § 17 UST. 3, SŁOWA W TYTULE 3.1 I §24 UST. 1, W §24 UST. 6, §51, §55, W §79 UST. 3, §80, §81.2016-01-19 do dziś
208.02.2016 R. - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2016-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ,POPRZEZ ZŁOŻENIE SWOICH PODPISÓW, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPLUSKOTA2015-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-30 do dziś
21. NazwiskoLIBERA2015-10-30 do dziś
2. ImionaWIOLETTA KRYSTYNA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-30 do dziś
31. NazwiskoPUPEL2015-10-30 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ2015-10-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPÓR2015-10-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZMIELEWSKA2015-10-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUĆKOWSKA2015-10-30 do dziś
2. ImionaIRENA CECYLIA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAŁA2015-10-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ CZŁONKÓW, WYNAJMOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM LOKALI I POWIERZCHNI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEJ WŁADANIU.2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
2data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
3data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
8data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów