LA STRADA BEATA ZAMORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000583475
Numer REGON: 362866615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/4106/21/796]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA STRADA BEATA ZAMORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2015-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 25 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.2015 R., NOTARIUSZ JACEK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 8002/20152015-10-30 do dziś
219.02.2016 R. NOTARIUSZ JACEK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REPERTORIUM A NR 1447/2016 - ZMIENIONO § 72016-03-16 do dziś
328.12.2020 R. - REP.A NR 13433/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWELINA WYRAZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH ZMIENIONO: §1, §6, §132021-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORA2015-10-30 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2015-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.001.000,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2015-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego4.000.000,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-03-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORA2021-04-02 do dziś
2. ImionaBEATA2021-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORA2021-04-02 do dziś
2. ImionaBEATA2021-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-30 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2016 okres OD 30.10.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów