ITGRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000583401
Numer REGON: 362848072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/25597/20/572]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITGRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica NARAMOWICKA nr domu 217B nr lokalu 17 kod pocztowy 61-611 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.10.2015 R.2015-10-29 do dziś
222.06.2016R., REP.A NR 6862/2016, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI2016-07-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 7.03.2018 R., REP. A NR 2619/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ SIENNICKI NOTARIUSZ, UL. WINOGRADY 67, 61-659 POZNAŃ, ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 7 UST. 1 I 2, DODANO W § 6 UST. 1 LIT. K). PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-03-28 do dziś
417.10.2018 R., REP.A NR 12.472/2018, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WINOGRADY 67, ZMIENIONO §3, DODANO W §6 UST.1 LIT.L2019-01-09 do dziś
525.09.2020 R., REP. A NR 1965/2020, PAULINA GACEK NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL. MARCINKOWSKIEGO 11/2, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2020-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMIŃSKI2020-06-09 do dziś
2. ImionaWALDEMAR KRZYSZTOF2020-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2016-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOŃSKI2020-06-09 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2020-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-10-28 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-10-28 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-10-28 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-10-28 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2020-10-28 do dziś
682 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2017 okres OD 28.10.2015 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
2data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.10.2015 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.10.2015 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów