INTELIGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000583365
Numer REGON: 362859510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-06-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/33308/17/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NASTROJOWA nr domu 29 nr lokalu 12 kod pocztowy 02-441 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKATARZYNA_KOTARSKA@WP.PL2015-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2015 R.2015-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKA2015-10-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKI2015-10-29 do dziś
2. ImionaMARCIN MIECZYSŁAW2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2015-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKA2015-10-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYŃSKI2015-10-29 do dziś
2. ImionaMARCIN MIECZYSŁAW2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2015-10-29 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-10-29 do dziś
372 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-10-29 do dziś
485 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-10-29 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2015-10-29 do dziś
690 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2016 okres OD 29.10.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
2data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów