ID’EAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000583309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534013/23/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaID’EAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina PILCHOWICE miejscowość ŻERNICA2018-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻERNICA ulica UL. WIŚNIOWA nr domu 1 kod pocztowy 44-144 poczta ŻERNICA kraj POLSKA 2018-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.20152015-10-29 do dziś
217.12.2015R., REP A NR 7312/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA GRAMAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE (43-190), UL. RYNEK 12. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I UCHYLONO UPRZEDNIĄ W CAŁOŚCI.2016-02-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ GRAMAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W MIKOŁOWIE (43-190) UL. RYNEK 12, REPERTORIU A NUMER 4266/2016. ZMIENIONO: § 5, § 7, § 13, § 20 UST. 3, § 21 UST. 1.2017-02-10 do dziś
430.03.2018R., NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM „A” NR 1625/2018, ZMIENIONO:§ 1,§ 2 UST.1,§ 5,§ 6 UST.3,§ 19, SKREŚLONO:§ 20 UST.3.2018-05-25 do dziś
528.02.2022 R. - REPERTORIUM A NR 1601/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA BIODROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §5 UST.12022-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLUCH2015-10-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 277.542,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYRA2015-10-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW EUGENIUSZ2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 232.560,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKICIŃSKI2017-02-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DAWID2017-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 393.822,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONEK2018-05-25 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1142 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.484,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1020612,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADASZAK2021-08-23 do dziś
2. ImionaMANUELA2021-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEREZOWSKA2021-08-23 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2021-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-05-22 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-15 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-15 do dziś
447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-15 do dziś
547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-15 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-15 do dziś
877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-02-15 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2017 okres OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
3data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-31 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
6data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
7data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-12-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA ZASADZIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H., CZYLI PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ID’EAU SP. Z O.O. SP. K. I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ AQUA VIVRE SP. Z O.O. DYSTRYBUCJA SP. K. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ID’EAU SP. Z O.O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ID’EAU SP. Z O.O. PRZYZNAJE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ID’EAU SP. Z O.O. SP. K. I WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ AQUA VIVRE SP. Z O.O. DYSTRYBUCJA SP. K. (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). 28.02.2022R. -ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ID’EAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2022-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów