HGR HEALTH SPORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000583258
Numer REGON: 362851950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[RDF/288575/21/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGR HEALTH SPORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. DALIOWA nr domu 34 kod pocztowy 65-012 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2015-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.09.2015 R. - NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 5117/2015.2015-10-29 do dziś
211.01.2017 R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A 102/2017 - ZMIANA: §6, §7, §10 UST.1, §12 UST.1, §13 UST.2,2017-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHGR HEALTH SPORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801855722015-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000295737 2015-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLARRE2018-10-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2017-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2017-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2017-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA DZIAŁAJĄCA POD FIRMĄ HGR HEALTH SPORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE.2015-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHGR HEALTH SPORT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801855722015-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000295737 2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-29 do dziś
287 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-10-29 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-10-29 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-29 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-29 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-10-29 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2017 okres OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
3data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2015 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów