ASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000583162
Numer REGON: 362842514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-03-18
Sygnatura akt[RDF/192376/20/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LUBAŃ miejscowość LUBAŃ2015-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBAŃ ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 59-800 poczta LUBAŃ kraj POLSKA 2015-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2015 R., - NOTARIUSZ JERZY GRANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU, PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 12, 59-900 LUBAŃ, REP. A NR 4779/20152015-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2015-10-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale15.09.2015 R., NOTARIUSZ JERZY GRANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU, PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 12,59-900 LUBAŃ, REP. A NR 4775/2015, PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI „ASTRO -DANUTA RĘBISZ-SASIN” W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTRO - DANUTA RĘBISZ-SASIN2015-10-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĘBISZ SASIN2015-10-28 do dziś
2. ImionaDANUTA BOGUMIŁA2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1150000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASIN2019-11-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĘBISZ SASIN2015-10-28 do dziś
2. ImionaDANUTA BOGUMIŁA2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOPKA NOWICKA2019-07-09 do dziś
2. ImionaKAMILA2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2016 okres OD 28.10.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
4data złożenia 16.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
5data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.10.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.10.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów