„INTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000583139
Numer REGON: 362854902
Numer NIP: 8792680574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[RDF/420722/22/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. JANINY BARTKIEWICZÓWNY nr domu 94A nr lokalu 7 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.07.2015 R., NOTARIUSZ JOANNA SZMAŃDA-CZERKAWSKA, K.N. W TORUNIU PRZY UL. FOSA STAROMIEJSKA 6/2, REPERTORIUM A NR 3158/20152015-10-28 do dziś
205.06.2019 R.; REP. A NR 1814/2019; NOTARIUSZ JOANNA SZMAŃDA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 2 PKT 1, § 4.2019-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROJEWSKI2015-10-28 do dziś
2. ImionaMAREK2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSYK2015-10-28 do dziś
2. ImionaIZABELA2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYLEWSKA2015-10-28 do dziś
2. ImionaAGATA2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617787252015-10-28 do dziś
4. Numer KRS0000563256 2015-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617787252015-10-28 do dziś
4. Numer KRS0000563256 2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-10-28 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-10-28 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-10-28 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-28 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-28 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 28.10.2015 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
6data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.10.2015 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów