AQUA EAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000582866
Numer REGON: 362830089
Numer NIP: 5632427801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-04-05
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/8677/24/242]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA EAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina RUDA-HUTA miejscowość RUDA-HUTA2015-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA-HUTA ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 2 kod pocztowy 22-110 poczta RUDA-HUTA kraj POLSKA 2015-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2015 R. - REP. A NR 1412/2015, NOTARIUSZ MONIKA ANTCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE2015-10-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2016 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 6509/2016, ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 6 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2016-08-25 do dziś
314.10.2016R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 3939/2016, NOTARIUSZ MONIKA ANTCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE,ZMIENIONO:§6 UST.1 ORAZ §6 UST.5 UMOWY SPÓŁKI.2017-02-27 do dziś
403.07.2018 R., REP. A NR 4328/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ GRZYWNA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE - ZMIANA § 11; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-10-12 do dziś
56 WRZEŚNIA 2021 ROKU, REP A NR 7987/2021 NOTARIUSZ MONIKA ANTCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE MONIKA ANTCZAK I PAWEŁ GRZYWNA NOTARIUSZE S.C., DODANO §15A, §15B, §15C2021-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10010050,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000000,00 ZŁ2016-08-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE2015-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUREK2015-10-26 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2015-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYCHULEC2021-11-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-23 do dziś
21. NazwiskoKOSOWSKI2021-11-23 do dziś
2. ImionaROBERT2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-23 do dziś
31. NazwiskoSZYCHULEC2021-11-23 do dziś
2. ImionaANNA2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-23 do dziś
41. NazwiskoDUREK2021-11-23 do dziś
2. ImionaLENA MARLENA2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-23 do dziś
51. NazwiskoWÓJCIK2021-11-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2021-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-10-26 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2015-10-26 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2015-10-26 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-26 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-26 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-26 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-10-26 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-26 do dziś
935 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
5data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
6data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
7data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr LU1S/ GRZ/142/2023 data 14.02.20242024-04-05 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 20.03.2024 data ZAKOŃCZENIE PRZEZ ZATWIERDZENIE UKŁADU2024-04-05 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2024-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów