APTEKI Z SERCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000582861
Numer REGON: 360743736
Numer NIP: 8522611592
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536013/23/436]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360743736 NIP 85226115922015-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI Z SERCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 13E kod pocztowy 70-240 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R., REP. A NR 3572/2015, NOTARIUSZ KAMIL EUGENIUSZ WILGOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2015-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-10-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APTEKI Z SERCEM PRIMA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ APTEKI Z SERCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PODJĘTEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R. I ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA KAMILA EUGENIUSZA WILGOCKIEGO (REP. A NR 3568/2015), PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNA W SZCZECINIE2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKI Z SERCEM PRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-10-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000542210 2015-10-30 do dziś
5. Numer REGON3607437362015-10-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKA2015-10-30 do dziś
2. ImionaIWONA IZABELLA2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-10-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ.2015-10-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego310.224,76 ZŁ.2015-10-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego310.224,76 ZŁ.2015-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-10-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKI Z SERCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3214562082015-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000490057 2015-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT. KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST: APTEKI Z SERCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z 1-3 OSÓB PRZY ZACHOWANIU NASTĘPUJĄCYCH ZASAD REPREZENTACJI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA, A JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST IWONA IZABELLA GOŁĘBIOWSKA.2015-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKI Z SERCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3214562082015-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000490057 2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-10-30 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-10-30 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-30 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-30 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-30 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-10-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
2data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
3data złożenia 13.11.2020 okres OD 30.10.2015 DO 31.12.20152020-11-13 do dziś
4data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-13 do dziś
5data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-13 do dziś
6data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
7data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
8data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów