BOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000582515
Numer REGON: 362842201
Numer NIP: 5272748620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[RDF/421643/22/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ASTRONOMÓW nr domu 12 kod pocztowy 01-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.2015 R., NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP.A NR 7998/20152015-10-28 do dziś
209.10.2017 R., REP. A NR 3906/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2018-04-09 do dziś
301.12.2020 R., REP. A NR 5408/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 6.2020-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2015-10-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2015-10-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684600802018-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000697898 2018-04-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ BOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PLECEWICACH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA BOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: KAMIL KRZYSZTOF CIAŁUCH- PREZES ZARZĄDU.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLTFAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684600802018-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000697898 2018-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2015-10-28 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-28 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-10-28 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-10-28 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-28 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-10-28 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
2data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-16 do dziś
3data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-16 do dziś
4data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-09-16 do dziś
5data złożenia 16.09.2022 okres OD 28.10.2015 DO 31.12.20162022-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-09-16 do dziś
5OD 28.10.2015 DO 31.12.20162022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów