HOTEL WĘGIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000582211
Numer REGON: 362808687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346452/21/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOTEL WĘGIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WĘGIERKI2017-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGIERKI ulica UL. LIPOWA nr domu 11 kod pocztowy 62-302 poczta WĘGIERKI kraj POLSKA 2017-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.09.2015R., REP.A NR 1153/2015, NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI2015-10-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2016R., NOTARIUSZ GRZEGOIRZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, REP. A NR 14995/16 - ZMIENIONO: §2, §3, §6 UST. 1, §10 UST. 3.2017-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOTEL WĘGIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3624605112015-10-23 do dziś
4. Numer KRS0000574342 2015-10-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2015-10-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2015-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIARA2015-10-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BOX2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD: JAROSŁAW ADAM BUCZKOWSKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOTEL WĘGIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3624605112015-10-23 do dziś
4. Numer KRS0000574342 2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-23 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-23 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-10-23 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-10-23 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-10-23 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-10-23 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-23 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2017 okres OD 14.09.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów