EMPTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000582010
Numer REGON: 362804360
Numer NIP: 7773255467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13771/22/583]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2015-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica UL. ZYGMUNTA GRUDZIŃSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2015-11-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSHOP@EMPTIO.PL2015-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.08.2015 R.,REP.A NR 5940/2015, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,JUSTYNA BLANDZI NOTARIUSZ DANIEL FOLWARSKI NOTARIUSZ S.C., 09.10.2015 R., REP.A NR 7619/2015, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,JUSTYNA BLANDZI NOTARIUSZ DANIEL FOLWARSKI NOTARIUSZ S.C., ZMIENIONO §8, §11 UST.2 I §22 UST.1.2015-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAHL2022-05-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2022-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAHL2022-05-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2022-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAHL2015-10-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2015-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-23 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-10-23 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-23 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-10-23 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-10-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-23 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-23 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-23 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-18 do dziś
2data złożenia 18.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
3data złożenia 29.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-29 do dziś
4data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-20 do dziś
5data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów