RR BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000581738
Numer REGON: 362797133
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-11-19
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10255/20/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRR BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. KS. WITOLDA PIETKUNA nr domu 1 nr lokalu 33 kod pocztowy 15-688 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2015 R. W KN HANNY PIOTROWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2063/2015 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-21 do dziś
210.02.2020 R. W KN GRZEGORZA JANCZUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 408/2020 ZMIENIONO § 2, § 3, W § 15 UST. 1 SKREŚLONO PKT 4, DODANO PKT 3, ZMIENIONO § 22 UST. 2, § 22 UST. 4, W § 22 DODANO UST. 52020-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁANIEWSKA DUNAJ2020-06-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2020-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJ2020-06-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-21 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-21 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-21 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-21 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2016 okres OD 08.09.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów