ENDURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000581624
Numer REGON: 362787880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311284/21/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2015-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. DANIŁOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2015R. NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 30/3, REPERTORIUM A NR 6140/20152015-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBURA2015-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBURA2015-10-21 do dziś
2. ImionaEMILIA2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃBURA2015-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBAŃBURA2015-10-21 do dziś
2. ImionaEMILIA2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-10-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-21 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2015-10-21 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-10-21 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-10-21 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-21 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-10-21 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-21 do dziś
846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-10-21 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 06.10.2015 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
8data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.10.2015 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.10.2015 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów