ASTORIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000581602
Numer REGON: 362774681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/26308/20/953]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. POPŁACIŃSKA nr domu 18 kod pocztowy 09-402 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2020-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTORIA-CAPITAL.PL2016-09-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTORIA-CAPITAL.PL2016-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2015 R.2015-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEZDZIEK2015-10-19 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000 ZŁOTYCH2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2015-10-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁOTYCH2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKA2015-10-19 do dziś
2. ImionaMARLENA OLGA2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁOTYCH2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2015-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁOTYCH2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2015-10-19 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁOTYCH2015-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2015-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-10-19 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2015-10-19 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-10-19 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-19 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-10-19 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-19 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-10-19 do dziś
882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-10-19 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2018 okres OD 18.10.2015 DO 31.12.20162018-08-13 do dziś
2data złożenia 10.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-10 do dziś
3data złożenia 10.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-10 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2015 DO 31.12.20162018-08-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2015 DO 31.12.20162018-08-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów