DOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000581546
Numer REGON: 362769250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-02-09
Sygnatura akt[RDF/276640/21/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. CZŁUCHOWSKA nr domu 13 kod pocztowy 85-808 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.10.2015 R.2015-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626965382015-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000579714 2015-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2015-10-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000 PLN2015-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 PLN2015-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000 PLN2015-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626965382015-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000579714 2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-19 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-19 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-19 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2015-10-19 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-19 do dziś
664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-19 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-10-19 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-10-19 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2018 okres OD 14.10.2015 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
2data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
3data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
4data złożenia 09.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2015 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.10.2015 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów