HERODOT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000581294
Numer REGON: 141048300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2017-09-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/72287/17/790]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141048300 NIP 70100956612015-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERODOT SPÓŁKA AKCYJNA2015-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA nr domu 8 kod pocztowy 00-582 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.08.2015 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NIEWIŃSKA- NOTARIUSZ, AGNIESZKA PRZYBYSIAK- NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOJCIECHOWSKIEGO 37 LOK. 7/12, 02-195 WARSZAWA, REP. A NR 5327/20152015-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-10-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-10-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HERODOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 4 SIERPNIA 2015 ROKU NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 - 570 ORAZ 577 - 580 KSH SPÓŁKI HERODOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ HERODOT SPÓŁKA AKCYJNA.2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHERODOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-10-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000288721 2015-10-20 do dziś
5. Numer REGON1410483002015-10-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-10-20 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2015-10-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2002015-10-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2015-10-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiBEZ NAZWY SERII2015-10-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002015-10-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-10-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2015-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKA2015-10-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANETA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZDANOWICZ2015-10-20 do dziś
2. ImionaMAREK NORBERT2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-20 do dziś
21. NazwiskoSKOWRON2015-10-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-20 do dziś
31. NazwiskoWARASZKIEWICZ2015-10-20 do dziś
2. ImionaGABRIELA ANNA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-20 do dziś
249 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2015-10-20 do dziś
349 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-10-20 do dziś
452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2015-10-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-10-20 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-10-20 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-10-20 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-10-20 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
2data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów