ASTS PATENT&LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000581221
Numer REGON: 362655077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[RDF/207875/20/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3626550772015-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTS PATENT&LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu CD18 kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-10-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNA.SZCZUREK@ASTS.COM.PL2015-10-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTS.COM.PL2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 PAŹDZIERNIKA 2015 REP.A NUMER 9310/2015,NOTARIUSZ MARIA KOCHAN KOPCZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE,PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 72015-10-20 do dziś
207.02.2019R., REP A NR 1683/2019, NOTARIUSZ DOMINIKA KOPCZYŃSKA-SKWARA, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOCHAN-KOPCZYŃSKA, DOMINIKA KOPCZYŃSKA-SKWARA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 43-190 MIKOŁÓW, UL. ŻWIRKI I WIGURY 7. ZMIENONO: § 7 PKT B, § 16, § 17 UMOWY SPOŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW 3, 4, 5, 6.2019-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2015-10-20 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁOTYCH2015-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPLIK2019-05-17 do dziś
2. ImionaJACEK KAZIMIERZ2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2015-10-20 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2015-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 20.10.2015 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.10.2015 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.10.2015 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów