RECTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000581140
Numer REGON: 362756915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-11-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/49440/20/357]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRECTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu 41A nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.2015 R.2015-10-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.11.2015 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY PAMIĄTKOWEJ 2/6, REP. A NR 5735/2015, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-11-26 do dziś
317.11.2016R., NOTARIUSZ W. SOBAŃSKA Z KN W KOSZALINIE, REPERTORIUM A NR 445/2016, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-11-29 do dziś
410 KWIETNIA 2019 ROKU NOTARIUSZ MAGDALENA ARCHUTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 2027/2019, NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2019-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2020-11-19 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁOTYCH2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2020-11-19 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-19 do dziś
26. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWINSKA RAJSKA2020-11-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOFA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-11-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-11-19 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-11-19 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2020-11-19 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-11-19 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-11-19 do dziś
660 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2020-11-19 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-11-19 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2016 okres OD 16.10.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
2data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-27 do dziś
3data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-17 do dziś
4data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
5data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.10.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.10.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów