SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH „STOCZNIOWIEC”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000580939
Numer REGON: 000489640
Numer NIP: 8512126530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474649/23/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000489640 NIP 85121265302015-10-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMKÓW JEDNORODZINNYCH „STOCZNIOWIEC”2015-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1860 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE2015-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. BIELIKA nr domu 3 kod pocztowy 71-696 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 CZERWCA 1988 R.2015-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBORYS2015-10-16 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-16 do dziś
21. NazwiskoJAMIOŁKOWSKI2015-10-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-16 do dziś
31. NazwiskoBANASIAK2015-10-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-16 do dziś
41. NazwiskoBRODA2015-10-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2015-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWEK2015-10-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER STANISŁAW2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAUMAN2015-10-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW PIOTR2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZYŃSKI2015-10-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
2data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-24 do dziś
3data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-25 do dziś
4data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
5data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-27 do dziś
6data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
7data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów