BORÓWKA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000580876
Numer REGON: 362763772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/319024/21/932]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORÓWKA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina CZERWIEŃSK miejscowość NIETKOWICE2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość NIETKOWICE nr domu 85 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2020-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIUROKAJABIURO@O2.PL2015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2015R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 5954/20152015-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIA2015-10-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALEMBA2015-10-19 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJKOWSKI2015-10-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJLER KIELKA2015-10-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIA2021-02-11 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2021-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW JEDNOOSOBOWO WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁ. - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIA2015-10-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJKOWSKI2015-10-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2015-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-10-19 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2015-10-19 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-10-19 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-19 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-19 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2017 okres OD 17.07.2015 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 01.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
8data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.07.2015 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów