BPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000580760
Numer REGON: 362833774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6246/19/346]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DŁUGA nr domu 29 nr lokalu 226 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2015, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15 REP. A NR 8244/2015.2015-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWED IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1811561732017-04-05 do dziś
4. Numer KRS0000524865 2017-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.2017-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2015-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-10-27 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-10-27 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-10-27 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-27 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-10-27 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-27 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-10-27 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-10-27 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA ŁAGÓD2019-02-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA TERESA2019-02-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY - ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 ROKU, SYGN. AKT VIII P 754/18; KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 KPC DO ZASTĘPOWANIA POZWANEGO „BPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE2019-02-08 do dziś
6. Data powołania kuratora11.01.20192019-02-08 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów