INSTYTUT ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000580594
Numer REGON: 362728646
Numer NIP: 5993178124
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338373/21/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2015-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. JANA DEKERTA nr domu 20B nr lokalu 7 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2019-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSTYTUT ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BARLINKU2015-10-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina BARLINEK miejscowość BARLINEK2015-10-13 do dziś
3. Adresmiejscowość BARLINEK ulica UL. GÓRNA nr domu 27 kod pocztowy 74-320 poczta BARLINEK kraj POLSKA 2015-10-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2015R.2015-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaMARTYNA JULIA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTYUK2015-10-13 do dziś
2. ImionaRUSLAN2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaMARTYNA JULIA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOWIŃSKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaEWA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-10-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-10-13 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-13 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-13 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-13 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2018 okres OD 13.10.2015 DO 31.12.20162018-12-03 do dziś
2data złożenia 06.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
3data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2015 DO 31.12.20162018-12-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów