„HERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000580380
Numer REGON: 146820738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10658/22/434]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146820738 NIP 70103910172015-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARCIKA nr domu 12 kod pocztowy 30-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.09.2015 R., NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 30/20152015-10-13 do dziś
21.04.2019R., REP. A NR 1353/2019, NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5, §8 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓLKI2019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-10-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551§1 I NAST. K.S.H. FORMY PRAWNEJ „HERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PODJĘTA ZOSTAŁA DNIA 10.09.2015 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „HERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, REP. A NR 27/2015.2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-10-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-10-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000471648 2015-10-13 do dziś
5. Numer REGON1468207382015-10-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1231096412015-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000502390 2015-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERDZINA2017-02-24 do dziś
2. ImionaIZABELA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-10-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 ZŁ2015-10-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-13 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego49.000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERDZINA2019-04-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROMUALD2019-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2017-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1231096412015-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000502390 2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-10-13 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-13 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-10-13 do dziś
455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2015-10-13 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-10-13 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-13 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-10-13 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-13 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2013 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów