EXCLUSIVE REMONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000580308
Numer REGON: 362729539
Numer NIP: 5842744548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-01-12
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/21096/20/382]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSIVE REMONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 7C nr lokalu 85 kod pocztowy 80-369 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2015 R. NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PLAC KASZUBSKI NR 8/209, REPERTORIUM A NR 6405/20152015-10-12 do dziś
222.01.2019 R., REPERTORIUM A NR 112/2019, NOTARIUSZ JOANNA MĘDRAŚ, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. W. PNIEWSKIEGO 6/2, ZMIENIONO §1,§6 PKT 1, §8 PKT.12019-04-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 12 LIPCA 2019R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA WASIAK, ADRES KANCELARII: 80-437 GDAŃSK, UL. WAJDELOTY 18/1 REPERTORIUM A NR 6425/2019 - ZMIANA PARAGRAFU 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 7.10.2015 SPORZĄDZONEJ PRZEZ NOTARIUSZA Z GDYNI HANNĘ WAROŃSKĄ, AKT NR REPERTORIUM A 6405/20152019-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVIDOVICH2019-04-10 do dziś
2. ImionaDZMITRY2019-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 4.800,00 ZŁOTYCH2019-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEWSKI2021-01-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVIDOVICH2019-04-10 do dziś
2. ImionaDZMITRY2019-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-10 do dziś
256 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-04-10 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-04-10 do dziś
442 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2019-04-10 do dziś
543 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-04-10 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-04-10 do dziś
745 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-04-10 do dziś
846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-04-10 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
3data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów