AQUA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000580230
Numer REGON: 362794577
Numer NIP: 9542759252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-10-07
Sygnatura akt[RDF/565532/23/266]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 9 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-10-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AQUAFUTURA.PL2015-10-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MYHEALTHMLM.COM2015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2015R.2015-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2015-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABA2015-10-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABA2015-10-21 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCABA2015-10-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-10-21 do dziś
21. NazwiskoMAJEWSKI2015-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2015-10-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-21 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-10-21 do dziś
328 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2015-10-21 do dziś
411 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-10-21 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-21 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-10-21 do dziś
736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-10-21 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-10-21 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
2data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
3data złożenia 11.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-11 do dziś
4data złożenia 11.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
5data złożenia 11.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-11 do dziś
6data złożenia 07.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-07 do dziś
7data złożenia 07.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów