ADROS PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000580221
Numer REGON: 362713314
Numer NIP: 6080109818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[RDF/341516/21/774]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADROS PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina DOBRZYCA miejscowość DOBRZYCA2015-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRZYCA ulica UL. JESIONOWA nr domu 12 kod pocztowy 63-330 poczta DOBRZYCA kraj POLSKA 2018-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2015R.2015-10-12 do dziś
217.12.2015R., REP. A NR 8615/2015, NOTARIUSZ BOGUMIŁA RATAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE - ZMIENIONO: §5 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-28 do dziś
319.12.2016R., REP. A NR 9256/2016, NOTARIUSZ MARCIN RATAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-01-02 do dziś
430.11.2017R., REP. A NR 9911/2017, NOTARIUSZ MARCIN RATAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE - W §4 PO PUNKCIE 11 DODANO KOLEJNE PUNKTY 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.2018-01-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2017R., REP. A NR 4900/2017, NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §5 ORAZ §7 UMOWY SPÓŁKI, - DO §6 UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 3, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025895132018-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000487072 2015-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały362.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.106.000,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego18106000,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2015-10-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERJAN2015-10-12 do dziś
2. ImionaMARLENA BEATA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2018-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-01-17 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2018-01-17 do dziś
301 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2018-01-17 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-01-17 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-01-17 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-01-17 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-17 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-01-17 do dziś
910 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 09.10.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2015 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów