EMPOWER SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000580211
Numer REGON: 362729396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10366/20/644]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOWER SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KOŁOBRZESKA nr domu 55L nr lokalu 15 kod pocztowy 80-396 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2015 R.2015-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDYBEL2015-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2015-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDYBEL2015-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-10-12 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-10-12 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-10-12 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-10-12 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-12 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-10-12 do dziś
793 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2015-10-12 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-10-12 do dziś
993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2017 okres OD 10.10.2015 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
2data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-09 do dziś
3data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
4data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2015 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.10.2015 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-06-182020-07-28 do dziś