INTEGRA POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000580059
Numer REGON: 362727138
Numer NIP: 5671906871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387351/22/964]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2018-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. SŁONECZNA nr domu 2 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2018-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 10.09.2015 R. PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA PALUCHA, W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ, PRZY UL. KRUCZEJ 23/31 LOK. 52/55 W WARSZAWIE, REP. A 1887/2015.2015-10-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 4 LISTOPADA 2015 ROKU, PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA PALUCHA W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2346/2015, ZMIANA PAR.2 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-25 do dziś
36 LUTEGO 2018 R., REP. A NR 207/2018, NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST.1 I §4 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2018-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASHKEVICH2018-04-17 do dziś
2. ImionaEVGENIYA2018-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH2018-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASHKEVICH2018-04-17 do dziś
2. ImionaEVGENIYA2018-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2018-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAKRZEWSKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JANINA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-10-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-13 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-13 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-13 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-13 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-10-13 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-10-13 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-04-17 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2018-04-17 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.08.2019 okres OD 13.10.2015 DO 31.12.20152019-08-29 do dziś
2data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-29 do dziś
3data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-29 do dziś
4data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-17 do dziś
5data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-17 do dziś
6data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
7data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów