EWEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000580039
Numer REGON: 362704999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[RDF/269693/20/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2015-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. JÓZEFA CYGANA nr domu 4 kod pocztowy 45-131 poczta OPOLE kraj POLSKA 2015-10-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEWEXPOLSKA@OP.PL2015-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2015R. KN I. M. TYLKA W KRAPKOWICACH, REP. A NR 3117/2015 06.10.2015R. KN I. M. TYLKA W KRAPKOWICACH, REP. A NR 3160/2015 PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ2015-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2015-10-09 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2015-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ REGULAMINAMI WŁADZ SPÓŁKI. ZARZĄD ORAZ POSZCZEGÓLNI JEGO CZŁONKOWIE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.2015-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2015-10-09 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2015-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-10-09 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-09 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-10-09 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-10-09 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-10-09 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-09 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-09 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-09 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2018 okres OD 09.10.2015 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
2data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
3data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
4data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2015 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2015 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów