BPX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000580008
Numer REGON: 362736574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328639/21/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIRAŻOWA nr domu 119 kod pocztowy 02-145 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@BPXSOLUTIONS.PL2015-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2015 R. - AGNIESZKA PRZYBYSIAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6500/2015.2015-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁOTYCH2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPX SPÓŁKA AKCYJNA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0204486822015-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000274149 2015-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2015-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2015-10-13 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-13 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-10-13 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-10-13 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-10-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-13 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-13 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-10-13 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 13.10.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
5data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.10.2015 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów