PROMEDICA24 STAFF EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000579839
Numer REGON: 362703899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395181/22/978]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROMEDICA24 STAFF EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2020-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 94 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2015R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA-MAŁGORZATĘ KIERUZAL-RYDZEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. PAŃSKIEJ NR 98 LOK. 2, REP. A NR 16347/2015.2015-10-08 do dziś
223.10.2017 R., REP. A NR 9655/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § I, § 1, § 3, SKREŚLONO § II2017-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROMEDICA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1426611252015-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000370523 2015-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.999,00 ZŁOTYCH2015-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.999,00 ZŁOTYCH2015-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.999,00 ZŁOTYCH2015-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3685691202017-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000700170 2017-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2015-10-08 do dziś
287 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2015-10-08 do dziś
388 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-08 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2015-10-08 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-08 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2015-10-08 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-08 do dziś
882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-10-08 do dziś
987 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.10.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 23.09.20202021-03-31 do dziś
9data złożenia 31.03.2021 okres OD 24.09.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
10data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 23.09.20202021-03-31 do dziś
9OD 24.09.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 23.09.20202021-03-31 do dziś
7OD 24.09.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROMEDICA24 STAFF EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 24.09.2020 R., 24.09.20202020-11-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2020-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMEL2020-11-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PRZEMYSŁAW2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PROMEDICA24 STAFF EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 24.09.2020 R., 24.09.20202020-11-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów